PRINCIPAL
Dr. Sanjeevananda Borgohain, M.Sc.( Anthropology), Ph.D.
Mobile: 9435032783
Email: sanjibborgohain@gmail.com, nlbcity@gmail.com
VICE-PRINCIPAL
Dr. Manashi Gogoi Borgohain, M.A., M.Phil, Ph.D. B. Music. B.Rec.
Mobile: 9435474993
Email: manashi_123@hotmail.com
DONOR MEMBER
Mr. Rajeevananda Borgohain
Mobile: 9435002606
GB PRESIDENT
Mrs. Jyoti Borgohain, M.A. in Assamese & Sociology
Mobile: 9435002606
D.U. MEMBER
Prof. Niranjana Mahanta Bezborah, Department of Assamese
Prof. Bipin Gogoi, Department of Statistics